Formål og vedtekter

Formål og vedtekter

Foto: Helen M. Myrvoll

Det er forslag til endringer av vedtektene på årsmøte 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Vedtekter for Lunner Historielag revidert og vedtatt på årsmøte 15.3.2012

Lagets vedtekter ble vedtatt i februar 1975 (stiftelsesåret), revidert i 1999 og i 2010,og igjen på årsmøtet 15. mars 2012.

§ 1: FORMÅL
Lagets formål er å
- fremme interessen for lokalhistorie på et bredt grunnlag
- verne og ta vare på bygdas historie og kulturminner
- spre kunnskap om lokalhistorie og kulturvern
- øke tilgjengligheten til bygdas kulturminner

§ 2: FORUTSETNINGER
- Lunner historielag skal være et selvstendig og upolitisk lag
- laget skal stå som medlem av Landslaget for Lokalhistorie
- medlem er alle som betaler den kontingent som årsmøtet til enhver tid bestemmer

§ 3: STYRE
- styret velges av årsmøtet og består av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer
- styrelederen velges for ett år
- styremedlemmene velges for to år, to styremedlemmer er på valg hvert år
- varamedlemmene velges for to år, ett varamedlem velges hvert år
- styret konstituerer seg selv
- styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede
- styret har ansvar for lagets løpende virksomhet
- større og viktige saker legges fram på årsmøtet
- styret skal legge til rette for åpne møter og arrangementer
- styret skal drive aktiv medlemsverving
- det skal føres protokoll fra styremøter, årsmøter og øvrige møter og arrangementer
- styret skal hvert år søke om offentlig støtte til lagets virksomhet

§ 4: VALGKOMITÉ
Valgkomiteen har tre medlemmer. Medlemmene velges for tre år, og ett medlem er på valg
hvert år. Medlemmet som er i sitt tredje funksjonsår er leder av årets valgkomité.

§ 5: ARRANGEMENTSKOMITÉ
Arrangementskomiteen har tre medlemmer. Medlemmene velges for tre år, og ett medlem er
på valg hvert år. Medlemmet som er i sitt tredje funksjonsår er leder av årets
arrangementskomité.
Arrangementskomiteen har ansvar for praktiske oppgaver i forbindelse med lagets
arrangementer i henhold til lagets mandat for komiteen.

§ 6: ÅRSMØTE
Lagets øverste myndighet er årsmøtet. Dette skal sammenkalles av styret hvert år i tiden
januar – mars med 14 dagers varsel ved kunngjøring i lokalavisene og på lagets hjemmeside.
Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt kontingent siste år.
Årsmøtet ledes av styreleder.
Årsmøtet behandler følgende saker:
- styrets årsberetning (følger kalenderåret) legges fram til orientering
- revidert regnskap (følger kalenderåret) legges fram til godkjenning
- valg av styreleder for ett år
- valg av to styremedlemmer for to år
- valg av ett varamedlem for to år
- valg av to revisorer for ett år
- valg av ett medlem av valgkomiteen for tre år
- valg av ett medlem av arrangementskomiteen for tre år
- fastsettelse av kontingent for kommende år
- ramme for lagets virksomhet inntil neste årsmøte

§ 7: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når styret eller minst 10% av medlemmene krever
det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme innkallelsesvarsel som vanlig årsmøte, og
medlemmene skal ved innkallelsen orienteres om hvilke saker som kreves behandlet.

§ 8: ENDRING AV VEDTEKTENE
Endring av vedtektene kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.
Forslag til endringer av vedtektene skal være styret i hende før årsskiftet, og det skal fremgå
av årsmøteinnkallelsen at endring av vedtektene skal behandles.

§ 9: OPPLØSNING
Beslutning om oppløsning av laget skal skje etter samme regel som ved endring av
vedtektene, Årsmøtet bestemmer i så tilfelle, med vanlig flertall, hvorledes lagets midler skal
anvendes. I alle tilfelle skal disse midler gå til beslektede formål.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Helen | Svar 25.03.2017 10.57

Jeg legget ut spørsmålet ditt på vår Facebookgruppe i håp om at noen der kan svare deg.

Tommy Vågø 25.03.2017 13.33

Takker

Tommy Vågø | Svar 25.03.2017 09.55

Hei!
Når var den offisiell åpningsseremonien for Spålen-Katnosa naturreservat som fant sted på Katnosa gård noe senere i 1995 en 23 juni?

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.08 | 13:53

Ja selvsagt. Spennende, men jeg tror ikke vi har kunnskap til å si så mye om det. Du kan gjerne sende det på mail til meg og si hvor tomta er. Helen

...
08.08 | 12:20

For mange år siden fant jeg noe av et gammelt smykke e.ll. da vi skulle lage blomsterbed på tomta. Tror det er sølv.
Kan jeg sende dere et bilde på e-Mail?

...
02.07 | 21:16

Mange takk for trivelege kommentarar. Morfar, Thron Gunstad, fekk skjøte på plassen + skog 28 mål og jordveg på 30 mål,i 1919, frå broren Helge på Gunstad.

...
17.06 | 17:18

Her blev jeg født i 46 og herfra begynte jeg på Lunby skole i 53, like før vår familie flyttet til eget hus i nærheten. seks av oss søsken er født i finnløsbråt

...
Du liker denne siden