Formål og vedtekter

Formål og vedtekter


Vedtekter for Lunner Historielag revidert og vedtatt på årsmøte 15.3.2012

Lagets vedtekter ble vedtatt i februar 1975 (stiftelsesåret), revidert i 1999 og i 2010,og igjen på årsmøtet 15. mars 2012.

§ 1: FORMÅL
Lagets formål er å
- fremme interessen for lokalhistorie på et bredt grunnlag
- verne og ta vare på bygdas historie og kulturminner
- spre kunnskap om lokalhistorie og kulturvern
- øke tilgjengligheten til bygdas kulturminner

§ 2: FORUTSETNINGER
- Lunner historielag skal være et selvstendig og upolitisk lag
- laget skal stå som medlem av Landslaget for Lokalhistorie
- medlem er alle som betaler den kontingent som årsmøtet til enhver tid bestemmer

§ 3: STYRE
- styret velges av årsmøtet og består av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer
- styrelederen velges for ett år
- styremedlemmene velges for to år, to styremedlemmer er på valg hvert år
- varamedlemmene velges for to år, ett varamedlem velges hvert år
- styret konstituerer seg selv
- styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede
- styret har ansvar for lagets løpende virksomhet
- større og viktige saker legges fram på årsmøtet
- styret skal legge til rette for åpne møter og arrangementer
- styret skal drive aktiv medlemsverving
- det skal føres protokoll fra styremøter, årsmøter og øvrige møter og arrangementer
- styret skal hvert år søke om offentlig støtte til lagets virksomhet

§ 4: VALGKOMITÉ
Valgkomiteen har tre medlemmer. Medlemmene velges for tre år, og ett medlem er på valg
hvert år. Medlemmet som er i sitt tredje funksjonsår er leder av årets valgkomité.

§ 5: ARRANGEMENTSKOMITÉ
Arrangementskomiteen har tre medlemmer. Medlemmene velges for tre år, og ett medlem er
på valg hvert år. Medlemmet som er i sitt tredje funksjonsår er leder av årets
arrangementskomité.
Arrangementskomiteen har ansvar for praktiske oppgaver i forbindelse med lagets
arrangementer i henhold til lagets mandat for komiteen.

§ 6: ÅRSMØTE
Lagets øverste myndighet er årsmøtet. Dette skal sammenkalles av styret hvert år i tiden
januar – mars med 14 dagers varsel ved kunngjøring i lokalavisene og på lagets hjemmeside.
Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt kontingent siste år.
Årsmøtet ledes av styreleder.
Årsmøtet behandler følgende saker:
- styrets årsberetning (følger kalenderåret) legges fram til orientering
- revidert regnskap (følger kalenderåret) legges fram til godkjenning
- valg av styreleder for ett år
- valg av to styremedlemmer for to år
- valg av ett varamedlem for to år
- valg av to revisorer for ett år
- valg av ett medlem av valgkomiteen for tre år
- valg av ett medlem av arrangementskomiteen for tre år
- fastsettelse av kontingent for kommende år
- ramme for lagets virksomhet inntil neste årsmøte

§ 7: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når styret eller minst 10% av medlemmene krever
det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme innkallelsesvarsel som vanlig årsmøte, og
medlemmene skal ved innkallelsen orienteres om hvilke saker som kreves behandlet.

§ 8: ENDRING AV VEDTEKTENE
Endring av vedtektene kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.
Forslag til endringer av vedtektene skal være styret i hende før årsskiftet, og det skal fremgå
av årsmøteinnkallelsen at endring av vedtektene skal behandles.

§ 9: OPPLØSNING
Beslutning om oppløsning av laget skal skje etter samme regel som ved endring av
vedtektene, Årsmøtet bestemmer i så tilfelle, med vanlig flertall, hvorledes lagets midler skal
anvendes. I alle tilfelle skal disse midler gå til beslektede formål.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Helen | Svar 25.03.2017 10.57

Jeg legget ut spørsmålet ditt på vår Facebookgruppe i håp om at noen der kan svare deg.

Tommy Vågø 25.03.2017 13.33

Takker

Tommy Vågø | Svar 25.03.2017 09.55

Hei!
Når var den offisiell åpningsseremonien for Spålen-Katnosa naturreservat som fant sted på Katnosa gård noe senere i 1995 en 23 juni?

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.01 | 23:55

I Sverre Grimstad’s bok fra 2011 ”Nordmarka og Hakadalen” er det et eget kapittel om området og Banner-Ola – I Bannerolas rike. Her er også en fyldig kildehenvisning.

...
03.01 | 10:18

Tusen takk for fortellingen om og merking av Husvære til min oldefar Ole Brynilsen og kona Aase. Dette prosjektet er en fantastisk innsats fra Historielaget

...
04.12 | 06:33

Jeg har vokst opp på en gammel husmannsplass i Lunner. Den heter Finnlausbråtan og ble revet i 1955. Men muren er fortsatt synlig.
Hilsen Kåre Sletten

...
24.10 | 17:22

Jeg husker Sofie når hun var på butikken og handlet med ryggesekk og hvitt skaut - og alltid blid. Det finnes jo mye informasjon om Åsli eller Orenstuen.

...
Du liker denne siden