Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER

for

Lunner Historielag 

revidert og vedtatt på årsmøtet 7.februar 2019

 

§1:FORMÅL 

Lagets formål er å: 

 • fremme interessen for lokalhistorie på et bredt grunnlag
 • verne og ta vare på bygdas historie og kulturminner
 • spre kunnskap om lokalhistorie og kulturvern
 • øke tilgjengeligheten til bygdas kulturminner 

§2:FORUTSETNINGER 

Lunner historielag skal være et selvstendig og upolitisk lag. Medlem er alle som betaler den kontingent som årsmøtet til enhver tid bestemmer 

§3:STYRE 

Styret velges av årsmøtet og består av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemme 

 • styrelederen velges for ett år
 • styremedlemmene velges for to år,  to styremedlemmer er på valg hvert år
 • varamedlemmene velges for to år, ett varamedlem velges hvert år
 • styret konstituerer seg selv. Dersom laget har  egen regnskapsansvarlig som ikke er en del av styret, deltar vedkommende i møtene uten stemmerett
 • styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede
 • styret har ansvar for lagets løpende virksomhet
 • større og viktige saker legges fram på årsmøtet
 • styret skal legge til rette for åpne møter og arrangementer
 • styret skal drive aktiv medlemsverving
 • det skal føres protokoll fra styremøter, årsmøter og øvrige møter
 • styret skal hvert år søke om offentlig støtte til lagets virksomhet 

§4: VALGKOMITE 

Valgkomiteen har tre medlemmer. Medlemmene velges for to år, og ett medlem er på valg hvert år. Valgkomiteen konstituerer seg selv og underretter styret om hvem som skal lede komiteen.

Valgkomiteen innstiller i alle valg. I forberedelsen til valgene bør komiteen tilstrebedialog med sittende styre. 

§5: ÅRSMØTE 

Lagets øverste myndighet er årsmøtet. Dette skal sammenkalles av styret hvert år i tiden januar-mars med 14 dagers varsel ved kunngjøring i lokalavisen og på lagets hjemmeside. Stemmerett har alle som har betalt kontingent siste år. 

Årsmøtet ledes av en årsmøtedirigent, valgt av årsmøtet. Årsmøtedirigenten kan ikke være en del av lagets styre. 

Årsmøtet behandler følgende saker: 

 • styrets årsberetning(følger kalenderåret)legges fram til orientering
 • revidert regnskap(følger kalenderåret) legges fram til godkjenning
 • valg av styreleder for ett år
 • valg av to styremedlemmer for to år
 • valg av ett varamedlem for to  år
 • valg av to revisorer for to år
 • valg av minst ett medlem av valgkomiteen for to år
 • fastsettelse av kontingent for kommende år
 • ramme for lagets virksomhet inntil neste årsmøte 

§6: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når styret eller minst 10% av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte  innkalles med samme innkallelsesvarsel som vanlig årsmøte, og medlemmene skal ved innkallelsen  orienteres om hvilke saker som kreves behandlet. 

§7: ENDRING AV VEDTEKTENE 

Endring av vedtektene kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. Forslag til endringer av vedtektene skal være styret i hende før årsskiftet, og det skal fremgå av årsmøteinnkallelsen at endring av vedtektene skal behandles. 

§8: OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av laget skal skje etter samme regel som ved endring av vedtektene. Årsmøtet bestemmer i så tilfelle, med vanlig flertall, hvorledes lagets midler skal anvendes. I alle tilfelle skal disse midler gå til beslektede formål. 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.08 | 10:48

Hei. Jeg la ut spørsmålet ditt på siden som heter « Lunners tapte historie i tekst og bilder. Det kom straks svar og flere bilder. Søk på siden så finner du de.

...
16.08 | 09:44

Skulle gjerne hatt bilde av Varden på Grua - sett fra R4 - og evt bilder fra lokalet/kinoen.

...
22.07 | 00:31

Kari Iversdatter Oppen født på Oppen den 18. april 1846, døpt 8. mai 1846 i Lunner kirke. Datter av Iver Hansen Grua Oppen (1801-1881) og Ingeborg Pedersdatter Kjørven (1803-1873). Hun hadde 6 eldre søsken.

Giftet seg 16. desember 1870 i Lunner kirke me

...
21.07 | 16:38

Hei. Jeg har sendt forespørselen din videre. Hilsen Helen

...
Du liker denne siden