Vedtekter

Vedtekter

Det ble på årsmøte i 2019 lagt frem forslag til endring av vedtektene. Da det samtidig ble ny webredaktør er det han som må sette inn resultatet.   

Gjeldene vedtekter

                                             Lunner Historielag

                               revidert og vedtatt på årsmøte 15.3.2012 

Lagets vedtekter ble vedtatt i februar 1975 (stiftelsesåret), revidert i 1999 og i 2010,

og igjen på årsmøtet 15. mars 2012. 

§ 1: FORMÅL

Lagets formål er å

-          fremme interessen for lokalhistorie på et bredt grunnlag

-          verne og ta vare på bygdas historie og kulturminner

-          spre kunnskap om lokalhistorie og kulturvern

-          øke tilgjengligheten til bygdas kulturminner 

§ 2: FORUTSETNINGER

-          Lunner historielag skal være et selvstendig og upolitisk lag

-          laget skal stå som medlem av Landslaget for Lokalhistorie

-          medlem er alle som betaler den kontingent som årsmøtet til enhver tid bestemmer 

§ 3: STYRE

-          styret velges av årsmøtet og består av leder, fire styremedlemmer og to                                    varamedlemmer

-          styrelederen velges for ett år

-          styremedlemmene velges for to år, to styremedlemmer er på valg hvert år

-          varamedlemmene velges for to år, ett varamedlem velges hvert år

-          styret konstituerer seg selv

-          styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede

-          styret har ansvar for lagets løpende virksomhet

-          større og viktige saker legges fram på årsmøtet

-          styret skal legge til rette for åpne møter og arrangementer

-          styret skal drive aktiv medlemsverving

-          det skal føres protokoll fra styremøter, årsmøter og øvrige møter og arrangementer

-          styret skal hvert år søke om offentlig støtte til lagets virksomhet

 VALGKOMITÉ

Valgkomiteen har tre medlemmer. Medlemmene velges for tre år, og ett medlem er på valg hvert år. Medlemmet som er i sitt tredje funksjonsår er leder av årets valgkomité.

§ 5: ARRANGEMENTSKOMITÉ

Arrangementskomiteen har tre medlemmer. Medlemmene velges for tre år, og ett medlem er på valg hvert år. Medlemmet som er i sitt tredje funksjonsår er leder av årets arrangementskomité.

Arrangementskomiteen har ansvar for praktiske oppgaver i forbindelse med lagets arrangementer i henhold til lagets mandat for komiteen.

§ 6: ÅRSMØTE

Lagets øverste myndighet er årsmøtet. Dette skal sammenkalles av styret hvert år i tiden januar – mars med 14 dagers varsel ved kunngjøring i lokalavisene og på lagets hjemmeside. Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt kontingent siste år.

Årsmøtet ledes av styreleder.

Årsmøtet behandler følgende saker:

-          styrets årsberetning (følger kalenderåret) legges fram til orientering

-          revidert regnskap (følger kalenderåret) legges fram til godkjenning

-          valg av styreleder for ett år

-          valg av to styremedlemmer for to år

-          valg av ett varamedlem for to år

-          valg av to revisorer for ett år

-          valg av ett medlem av valgkomiteen for tre år

-          valg av ett medlem av arrangementskomiteen for tre år

-          fastsettelse av kontingent for kommende år

-          ramme for lagets virksomhet inntil neste årsmøte 

§ 7: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når styret eller minst 10% av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme innkallelsesvarsel som vanlig årsmøte, og medlemmene skal ved innkallelsen orienteres om hvilke saker som kreves behandlet. 

§ 8: ENDRING AV VEDTEKTENE

Endring av vedtektene kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. Forslag til endringer av vedtektene skal være styret i hende før årsskiftet, og det skal fremgå av årsmøteinnkallelsen at endring av vedtektene skal behandles. 

§ 9: OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av laget skal skje etter samme regel som ved endring av vedtektene, Årsmøtet bestemmer i så tilfelle, med vanlig flertall, hvorledes lagets midler skal anvendes. I alle tilfelle skal disse midler gå til beslektede formål.

Det ble på årsmøte i 2019 lagt frem forslag til endring av vedtektene.    

Det er etter styrets oppfatninger behov for å gjøre noen endringer i lagets vedtekter for å klargjøre valgkomiteens oppgaver, forholdet mellom styre og valgkomite samt noen små endringer som følge av dette. I tillegg foreslåes det at et strekpunkt under § 2 Forutsetninger strykes, noe som burde ha blitt gjort tidligere da praksis har endret seg. Sist men ikke minst har styret i samråd med valgkomiteen drøftet seg gjennom valgperiodens lengde. Med unntak av leder som velges for ett år foreslår styret på denne bakgrunn at alle valg får en valgperiode på to år.

ÅRSMØTESAK 8: 

Vedtektsendringer 

SAKSDOKUMENTER:

Gjeldende vedtekter 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Det er etter styrets oppfatninger behov for å gjøre noen endringer i lagets vedtekter for å klargjøre valgkomiteens oppgaver, forholdet mellom styre og valgkomite samt noen små endringer som følge av dette. I tillegg foreslåes det at et strekpunkt under § 2 Forutsetninger strykes, noe som burde ha blitt gjort tidligere da praksis har endret seg. Sist men ikke minst har styret i samråd med valgkomiteen drøftet seg gjennom valgperiodens lengde. Med unntak av leder som velges for ett år foreslår styret på denne bakgrunn at alle valg får en valgperiode på to år.

FORSLAG TIL VEDTAK

 1.           Endringer i vedtekter

 1. 1  §2  Forutsetninger: Andre strekpunkt strykes.

 1. 2  §4  Valgkomite endres til: :  Valgkomiteen har tre medlemmer. 

               Medlemmene velges for to år, og ett medlem er på valg hvert år.            

               Valgkomiteen konstituerer seg selv og underretter styret om hvem

               som skal lede komiteen. Valgkomiteen innstiller i alle valg. I

               forberedelsen til valgene bør komiteen tilstrebe en viss dialog med

               sittende styre.

1.3   §5    Arrangementskomite: §5 strykes.

1.4   §6    Årsmøte: Linje 4 endres til: Årsmøtet ledes av en årsmøtedirigent, valgt

                av årsmøtet. Årsmøtedirigenten kan ikke være en del av lagets styre.

                Strekpunkt 8 strykes. 

2. Fullmakt til styret 

2.1       Årsmøtet gir styret fullmakt til å innarbeide vedtatte endringer i de endelige vedtekter   samt oppdatere paragrafene som følge av at § 5 strykes       

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.08 | 13:53

Ja selvsagt. Spennende, men jeg tror ikke vi har kunnskap til å si så mye om det. Du kan gjerne sende det på mail til meg og si hvor tomta er. Helen

...
08.08 | 12:20

For mange år siden fant jeg noe av et gammelt smykke e.ll. da vi skulle lage blomsterbed på tomta. Tror det er sølv.
Kan jeg sende dere et bilde på e-Mail?

...
02.07 | 21:16

Mange takk for trivelege kommentarar. Morfar, Thron Gunstad, fekk skjøte på plassen + skog 28 mål og jordveg på 30 mål,i 1919, frå broren Helge på Gunstad.

...
17.06 | 17:18

Her blev jeg født i 46 og herfra begynte jeg på Lunby skole i 53, like før vår familie flyttet til eget hus i nærheten. seks av oss søsken er født i finnløsbråt

...
Du liker denne siden