Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER

for

Lunner Historielag  

revidert og vedtatt på årsmøtet 7.februar 2019

 

 

 

§1:FORMÅL

 

Lagets formål er å:

 

 • fremme interessen for lokalhistorie på et bredt grunnlag
 • verne og ta vare på bygdas historie og kulturminner
 • spre kunnskap om lokalhistorie og kulturvern
 • øke tilgjengeligheten til bygdas kulturminner

 

§2:FORUTSETNINGER

 

Lunner historielag skal være et selvstendig og upolitisk lag. Medlem er alle som betaler den kontingent som årsmøtet til enhver tid bestemmer

 

§3:STYRE

 

Styret velges av årsmøtet og består av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer

 

 • styrelederen velges for ett år
 • styremedlemmene velges for to år,  to styremedlemmer er på valg hvert år
 • varamedlemmene velges for to år, ett varamedlem velges hvert år
 • styret konstituerer seg selv. Dersom laget har  egen regnskapsansvarlig som ikke er en del av styret, deltar vedkommende i møtene uten stemmerett
 • styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede
 • styret har ansvar for lagets løpende virksomhet
 • større og viktige saker legges fram på årsmøtet
 • styret skal legge til rette for åpne møter og arrangementer
 • styret skal drive aktiv medlemsverving
 • det skal føres protokoll fra styremøter, årsmøter og øvrige møter
 • styret skal hvert år søke om offentlig støtte til lagets virksomhet

 

§4: VALGKOMITE

 

Valgkomiteen har tre medlemmer. Medlemmene velges for to år, og ett medlem er på valg hvert år. Valgkomiteen konstituerer seg selv og underretter styret om hvem som skal lede komiteen.

Valgkomiteen innstiller i alle valg. I forberedelsen til valgene bør komiteen tilstrebedialog med sittende styre.

 

§5: ÅRSMØTE

 

Lagets øverste myndighet er årsmøtet. Dette skal sammenkalles av styret hvert år i tiden januar-mars med 14 dagers varsel ved kunngjøring i lokalavisen og på lagets hjemmeside. Stemmerett har alle som har betalt kontingent siste år.

 

Årsmøtet ledes av en årsmøtedirigent, valgt av årsmøtet. Årsmøtedirigenten kan ikke være en del av lagets styre.

 

Årsmøtet behandler følgende saker:

 

 • styrets årsberetning(følger kalenderåret)legges fram til orientering
 • revidert regnskap(følger kalenderåret) legges fram til godkjenning
 • valg av styreleder for ett år
 • valg av to styremedlemmer for to år
 • valg av ett varamedlem for to  år
 • valg av to revisorer for to år
 • valg av minst ett medlem av valgkomiteen for to år
 • fastsettelse av kontingent for kommende år
 • ramme for lagets virksomhet inntil neste årsmøte

 

§6: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når styret eller minst 10% av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte  innkalles med samme innkallelsesvarsel som vanlig årsmøte, og medlemmene skal ved innkallelsen  orienteres om hvilke saker som kreves behandlet.

 

§7: ENDRING AV VEDTEKTENE

 

Endring av vedtektene kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. Forslag til endringer av vedtektene skal være styret i hende før årsskiftet, og det skal fremgå av årsmøteinnkallelsen at endring av vedtektene skal behandles.

 

§8: OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av laget skal skje etter samme regel som ved endring av vedtektene. Årsmøtet bestemmer i så tilfelle, med vanlig flertall, hvorledes lagets midler skal anvendes. I alle tilfelle skal disse midler gå til beslektede formål.

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.06 | 21:01

Særs interessant lesing! Har i maidagene ryddet gjengrodde stier i området Nordre Løvli - Monsrud på Harestua og her har jeg kommet over flere kullmiler

...
14.05 | 19:00

Hvor i Lunner er dette? Høres ut som det har stått et bygg der. Kanskje en gammel husmannsplass.

...
14.05 | 17:58

Hei ,for noen år siden kjøpte jeg en tomt med noen gamle murer .Tomtens navn er Økern dagens gnr/bnr er 66/47 . Tomten ble skilt ut fra hovedbølet gnr/bnr 66/1

...
19.04 | 11:40

Og vi takker for alle hyggelige tilbakemeldinger. Det er oppmuntrende og gir pågangsmot. Hilsen Helen og Øyvind

...
Du liker denne siden